โครงสร้าง และอัตรากำลัง

โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า

อัตรากำลังบุคลากรปี 2565