บุคลากร

นางสาวนงนุช มีมา

นางสาวนงนุช มีมา

เกษตรอำเภอฟากท่า
: 081-973-4238

: faktha@doae.go.th

: หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการผลิตการเกษตรในอำเภอ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
 3. ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
 4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวกุลธิดา อิทธิพร

นางสาวกุลธิดา อิทธิพร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

: 097-047-7264

: faktha@doae.go.th

: ตำบลบ้านเสี้ยว

: หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
 2. แปลงใหญ่
 3. GAP
นางสาวมณีนิล อินขัติ

นางสาวมณีนิล อินขัติ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

: 097-921-6477

: faktha@doae.go.th

: ตำบลสองห้อง

: หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 2. อกม.
 3. วิสาหกิจชุมชน
 4. ยุวเกษตร
 5. YSF
 6. SF
นางสาวสุกานต์ดา อิ่นคำ

นางสาวสุกานต์ดา อิ่นคำ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

: 097-918-3676

: faktha@doae.go.th

: ตำบลฟากท่า

: หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. งานกลุ่มยุทธศาสตร์
 2. แผนและงบประมาณ.
 3. ศพก.
 4. ทบก.
 5. T&V
 6. R2R
นางสาวสุวนันท์ จันทร์มณี

นางสาวสุวนันท์ จันทร์มณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

: 062-714-9063

: faktha@doae.go.th

: ตำบลสองคอน

: หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. งานกลุ่มอารักขาพืช
 2. ศดปช.
 3. ศจช.
 4. ทฤษฎีใหม่
 5. ภัยธรรมชาติ
 6. ประชาสัมพันธ์
นางสาวรัตนวรรณ ชื่นบาน

นางสาวรัตนวรรณ ชื่นบาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

: 084-925-9970

: faktha@doae.go.th

: หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. งานการเจ้าหน้าที่ (ธุรการ/สารบรรณ) รับ-ส่ง เอกสารหนังสือทางราชการ
 2. งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ จัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์
 3. จัดทำเอกสารการยืมเงิน -ส่งใช้เงินยืม เบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
 4. รายงานงบปีวันทำงานของข้าราชการ พนักงานราชการ
 5. งานบริหารด้านการคลัง จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
นางสาวสุนทรี กันสุยะ

นางสาวสุนทรี กันสุยะ

เจ้าพนักงานการเกษตร

: เจ้าพนักงานการเกษตร

: 093-973-6457

: faktha@doae.go.th

: หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. งานธุรการ
 2. อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและการประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง