กิจกรรม/โครงการ

สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า รับสมัครเกษตรกรอบรมมาตรการ การจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด